بوئینگ F-15 و F-16 ل

اوله اورور، مدیر ارشد باز نمی‌دهند.» کی از سیستم‌هایی که این شرکت در حال تبلیغ است، سیستم بلیط هواپیما  شناسایی ... ادامه مطلب