طراحی سازمان، تنظیم کردن چگونگی به انجام رساندن آرمان و راهبرد یک کسب و کار و دست یافتن به اهداف آن است. از این رو پیرامون ” تنظیم کردن” که سازمان را در محیط عملیاتی انطباق پذیر می کند، انتخاب ها و تصمیم گیری هایی می شود.

شش اصل، شالوده طراحی کارآمد و اندیشمندانه سازمان را می سازند:
• طراحی سازمان از راهبرد کسب و کار و محیط عملیاتی نیرو می گیرد (نه از یک سامانه فناوری اطلاعات نو، یا رهبر تازه ای که می خواهد تاثیر گذار باشد، یا هر دلیل غیر کسب و کاری دیگری).
• طراحی سازمانی یعنی اندیشه کل نگر درباره سازمان، سامانه ها، ساختارها، آدم ها، سنجه های عملکرد، فرایندها و فرهنگ آن و عملکرد همه در این محیط.
• طراحی برای آینده ، بهتر از طراحی برای امروز است.
• طراحی سازمان بیشتر از راه کنش و واکنش های اجتماعی و گفتگوها در هنگام برنامه ریزی رخ می دهد.
• طراحی سازمان قرار نیست دست کم گرفته شود : به منابع حساس است حتی هنگامی که درست پیش می رود.
• طراحی سازمان فرایندی بنیادین و مستمر است نه کاری تعمیراتی.

پنج قانون برای طراحی سازمان

زمانی طراحی کنید که دلیل متقاعد کننده ای داشته باشید
بدون دلیل متقاعد کننده برای طراحی کردن، برخورداری از پشتیبانی آدم ها و درگیر کردن آنها در هر طرح ابتکاری دشوار خواهد بود. برای دامن زدن به تغییرهای گسترده به سکوی شعله ور نیاز است. بخشی از یک تصمیم برای دگرگون سازی وابسته به داشتن مورد تجاری استوار، راهبردی، و وسیعا پذیرفته شده ای بر پایه بافت عملیاتی برای آن است. اگر موردی تجاری برای طراحی یا باز طراحی در میان نباشد اثر گذار نخواهد بود.

همچنین بخوانید: بالا رفتن از نردبان رقابت

پیش از تصمیم گیری برای طراحی گزینه ها را تدوین کنید
سناریوها یا شبیه سازی ها می توانند به تدوین گزینه ها و حق انتخاب ها کمک کنند. نگاشت جریان کار و شناسایی تاثیری که بافت و مقتضیات اوضاع برآن دارد سرنخ هایی در این باره به دست می دهند که آیا طراحی ضروی است یا آیا برخی مداخله های دیگر کارگر خواهد بود یا نه.

زمان درست را برای طراحی کردن انتخاب کنید
کار طراحی در محیطی پویا انجام میگیرد که در آن سازمان، می بایست هم پایدار بماند و هم گردان. پذیرفتن اینکه هر حالت تغییری مستمر است و برگزیدن زمان درست برای انجام دادن تغییرات عمدی در طراحی، کار داوری خرد است. ولی برای اینکه از بالاترین بخت پیروزی برخوردار شوند:
• حسی از اضطرار برقرار کنید.
• گروهی از آدم ها با نفوذ و قدرت کافی برای رهبری سازمان از طریق این طراحی شکل دهید.
• با عباراتی روشن و گویا تصویری از سازمان باز طراحی شده بیافرینید تا کارکنان بفهمند و بخواهند جز آن شوند.

دنبال سرنخ هایی بگردید که نشان می دهند کارها هم راستا نیستند
با فرض اینکه معیارهای فراوان و متوالی از دستاوردهای کسب و کار در دسترس هستند، دنبال سرنخ هایی بگردید که نشان می دهند کارها هم راستا نیستند. توییتر، بلاگ ها، فیسبوک و دیگر مجاری رسانه های اجتماعی سرچشمه های خوبی برای این سرنخ ها هستند. نبود هم راستایی جاری، هشدار خوبی برای کار طراحی است. ولی اگر کارها هم راستا باشند کم پیش می آید که دلیلی برای آغاز کار طراحی یافت شود.

همچنین بخوانید: مدیریت هدفمند

نسبت به آینده هوشیار باشید
آگاهی از اینکه کارها هم اکنون هم راستا هستند دلیلی برای بی خیالی نیست، بافت همچنان در حال تغییر است و این پویش، پیوسته و هوشیارانه محیط را ضروری می سازد. سازمان ها باید بدانند که شاید مجبور شوند در هر زمان کار طراحی انجام دهند، از این رو باید گام هایی برای برپایی یا نگهداشت فرهنگی بردارند که در آن از نوآوری و اندیشه رو به جلو استقبال می شود.

منابع مورد نیاز برای طراحی سازمان
چون طراحی سازمان در برگیرنده همه عناصر یک سازمان است نیازمند صرف منابع است. برپا نگهداشتن کارهای روزمره ضمن تلاش هم زمان، برای نمونه، برای طراحی یک سامانه رایانه ای نو، یا در هم آمیختن چند قسمت یا رفتن از یک فرایند به یک ساختار بازار آسان نیست.
تصمیمات برای طراحی سازمان باید پس از ارزیابی دقیق شرایط محیطی و ارزیابی خطر پیامدهای آن گرفته شود. روش انجام دادن کار نیز عامل مهمی در کامیابی یا شکست به شمار می رود. همه چیز را باید در نظر گرفت: تاریخچه و میراث بنگاه، خواسته های سرمایه گذاران، انتظارات مشتریان، تقاضاها برای نوآوری، چشم انداز رقیبان و مانند این ها.
هنگامی که برنامه طراحی سازمان آغاز می شود سه چیز می تواند کمک کند تا آن را بدون گسست شتابان، در مسیر نگاه دارد: حاکمیت استوار، مدیریت سخت گیرانه برنامه یا پروژه، و مشارکت انرژی و اشتیاق کارکنان. دو مورد نخست نیازمند یافتن کسانی است که مهارت ها، توامندی ها و تجربه های درستی دارند تا کار طراحی سازمان را مدیریت و اجرا کنند، و این کار را به گونه ای انجام دهند که هماهنگ با نقاط قوت کنونی سازمان باشد، ولی سومی نیازمند گوش دادن، ایجاد اعتماد، و به کارگیری مجاری گوناگون برای برقراری ارتباط و گرفتن بازخوردهاست.
انتهای مطلب/

همچنین بخوانید: شخصیت شرکت در مارکتینگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید